wycieczki - Publiczne Gimnazjum im. Wincentego Witosa w Pławie

wiadomości
Idź do spisu treści

Menu główne

pedagog

Sposób przeliczania ocen na punkty
Magdalena Białek

Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych przez szkołę ponadgimnazjalną obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, a także sposób punktowania innych osiągnięć uczniów.

 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym:
 • za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum 100 pkt
 • za oceny z j. polskiego i trzech wybranych przedmiotów oraz inne osiągnięcia 100 pkt
 1. Z egzaminu gimnazjalnego:
Wyniki procentowe, uzyskane z egzaminu przeliczane są na punkty w następujący sposób: 1%=1 punkt
Maksymalna liczba punktów z całego egzaminu wynosi 500 tj. po 100 punktów za każdy zakres i za egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym.
Wynik jest równy liczbie punktów procentowych uzyskanych z egzaminu podzielonych przez 5 po zaokrągleniu do liczby całkowitej.
Ocena z języka polskiego oraz trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum.
 • celujący         20 punktów
 • bardzo dobry 16 punktów
 • dobry            12 punktów
 • dostateczny      8 punktów
 1. Za inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat może uzyskać łącznie, co najwyżej 20 punktów za:
- ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem (6 punktów),
- uzyskanie tytułu finalisty konkursów organizowanych przez kuratora oświaty (5 punktów), za uzyskanie więcej niż jednego tytułu finalisty (8 punktów)
- uzyskanie wysokiego miejsca – nagrodzonego lub określonego zwycięskim tytułem w zawodach: wiedzy, artystycznych lub sportowych, organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół (do 3 punktów),
 • I miejsce (tytuł laureata) 3 punkty
 • II miejsce (tytuł finalisty) 2 punkty
 • III miejsce (wyróżnienie) 1 punkt
- stała aktywność na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego (do 3 punktów).
 1. W wyniku rekrutacji można uzyskać nie więcej niż 200 punktów.
Galeria
 
 
Szukaj
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego