Statut - Publiczne Gimnazjum im. Wincentego Witosa w Pławie

dokumenty
Idź do spisu treści

Menu główne

wymagania

Statut
SPIS TREŚCI:
ROZDZIAŁ I – Podstawowe informacje o szkolestr. 3
ROZDZIAŁ II – Cele i zadania Gimnazjumstr. 5
Sposoby wykonywania zadaństr. 7
Realizacja zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowiastr. 8
Realizacja zadań związanych z doradztwem zawodowymstr. 8
Realizacja zadań związanych z rozwijaniem zainteresowań uczniówstr. 9
Realizacja zadań związanych z bezpieczeństwem uczniówstr. 9
Formy opieki i pomocy uczniomstr. 10
Innowacje i eksperymentystr. 11
Współdziałanie z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi instytucjami str. 11
Zasady i formy współpracy z rodzicami str. 12
ROZDZIAŁ III – Organy Gimnazjumstr. 14
Zasady współdziałania organów Szkoły oraz rozwiązywania sporów między nimistr. 16
ROZDZIAŁ IV – Organizacja Gimnazjumstr. 18
ROZDZIAŁ V – Bibliotekastr. 20
Organizacja biblioteki szkolnejstr. 20
Zadania nauczyciela bibliotekarzastr. 21
Współpraca biblioteki z uczniami, nauczycielami i rodzicamistr. 22
Współpraca z innymi bibliotekamistr. 23
ROZDZIAŁ VI – Pracownicy szkołystr. 24
Zadania nauczycieli i innych pracowników szkoły str. 24
Warunki bezpieczeństwa uczniów w szkolestr. 24
Zadania wychowawcystr. 29
Zadania zespołów nauczycielskichstr. 31
Pedagog szkolnystr. 31
ROZDZIAŁ VII – Uczniowie i rodzicestr. 33
Obowiązek szkolny. Zasady rekrutacji uczniówstr. 33
Prawa i obowiązki uczniówstr. 34
Nagrody i karystr. 39
ROZDZIAŁ VIII – Warunki i sposób ocenianiastr. 43
Ocenianie zachowaniastr. 45
Ocenianie z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnychstr. 50
Zasady oceniania bieżącegostr. 52
Sposób uzasadniania oceny na wniosek ucznia lub jego rodzicówstr. 53
Warunki i sposoby przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach ucznia w naucestr. 53
Ustalanie ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnychstr. 54
Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych
i zachowania

str. 54
ROZDZIAŁ IX – Postanowienia końcowestr. 57
INFO
 
 
Szukaj
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego