aktualności - Publiczne Gimnazjum im. Wincentego Witosa w Pławie

wiadomości
Idź do spisu treści

Menu główne

aktualnosci

Wizja szkoły

Gimnazjum nasze:

 1. Wspiera ucznia w kształtowaniu świadomej odpowiedzialności za swój rozwój i przyszłe życie.
 2. Realizuje programy gwarantujące rozwój edukacyjny uczniów.
 3. Tworzy optymalne warunki dla przebiegu procesu kształcenia uczniów i nauczycieli.
 4. Organizuje zajęcia pozalekcyjne uwzględniające wspieranie uczniów z trudnościami edukacyjnymi i uczniów zdolnych oraz spędzania wolnego czasu (zajęcia wyrównawcze, koła przedmiotowe, zawody sportowe, konkursy szkolne).
 5. Zapewnia rozwój osobowy uczniów poprzez równość szans.
 6. Stwarza jednolity i spójny system wychowawczy ze szczególnym uwzględnieniem roli wychowawcy klasy.
 7. Intensyfikuje działania opiekuńcze szkoły - realizuje program wychowawczy szkoły w oparciu o sprawdzone metody pracy wychowawczej we współpracy z rodzicami, zapewnia bezpieczeństwo podczas przerw międzylekcyjnych.
 8. Systematycznie realizuje szkolny program profilaktyki uzależnień.
 9. Pracuje nad poprawą skuteczności form przeciwdziałania agresji
 10. u uczniów.
 11. Otacza fachową opieką uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji społecznej i rodzinnej.
 12. Posiada systematycznie dokształcającą się kadrę pedagogiczną.
 13. Zapewnia zdrowe, bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
 14. Współpracuje ze środowiskiem lokalnym (dba o dobre stosunki interpersonalne).
 15. Gimnazjum jest dobrze wyposażone: posiada pracownie przedmiotowe, salę językową, dwie pracownie komputerowe ze stałym łączem internetowym, tablicę interaktywną, bibliotekę, czytelnię z dostępem do internetu.
Galeria
 
 
Szukaj
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego